Stichting WOI

Missie

WOI wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector.

Strategie

WOI wil daartoe de uitvoerende bedrijven in de installatiesector en de onderzoeksinstellingen met elkaar verbinden. Zij fungeert daarbij als onafhankelijke initiator, facilitator, verbinder en vertaler ten behoeve van alle partijen in de wetenschappelijke kennisketen.

WOI combineert kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en gerelateerde installatietechnische thema’s met onderzoeksprogramma’s en innovaties. Door haar relaties met de wetenschappelijke wereld kan zij de verschillende werelden bij elkaar brengen en zo richting geven aan nieuwe kennisontwikkeling.

Werkveld

Het werkveld van WOI bestaat enerzijds uit de bedrijven en kennisinstellingen in de installatiesector, hun overlegstructuren en verbindingen met de markt, en anderzijds de universiteiten, hogescholen en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen met hun onderlinge netwerk en verbindingen met de overheid.

Werkwijze

WOI wil vanuit een onafhankelijke positie relevante thema’s voor de installatiesector identificeren, deze agenderen voor de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en hogescholen en zo samenhang bevorderen in de onderzoeksprogrammering. Zij wordt hierbij geholpen door de toenadering tussen de werelden van het academische onderzoek aan universiteiten en het toegepaste onderzoek bij de lectoraten van de hogescholen. Doordat WOI niet alleen een verbinding legt met universiteiten en hogescholen maar ook met de overheidsprogrammering bij NWO en SIA kan haar focus meer liggen op het leveren van inhoudelijke input dan op de financiering van onderzoek. Aansluiting zoeken bij de onderzoeksbudgetten van de overheid zorgt ervoor dat middelen voor cofinanciering werken als hefboom en daardoor een groter resultaat bereiken en meer onderzoek mogelijk maken.

Doelstelling

Het stimuleren van universitair en hoger beroeps onderwijs op het gebied van de installatietechniek in de gebouwde omgeving en dit af te stemmen op de wensen van de sector. Door wetenschappelijk onderzoek zal de kwaliteit van de opleidingen en van de gebouwde omgeving verbeteren.

Actielijnen WOI

De aanpak van WOI bestaat uit een viertal actielijnen:

  • afstemming versterken met de kennisontwikkeling in de branche
  • afstemming met universiteiten, lectoren en overheidsprogrammering
  • de verbinding maken tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, sectorale kennisinstituten en bedrijven
  • urgente thema’s benoemen

Op deze actielijnen opereert WOI als verbinder en netwerkorganisator. Als instrumenten hanteert WOI hierbij communicatie, participatie, kennisdeling en support bij projectontwikkeling.

Meerjarendoelen tot en met 2023

In de periode 2021-2023 concentreert WOI haar inzet op de volgende doelen:

  • Meer betrokkenheid van bedrijven uit de installatiesector bij de vernieuwingsomgevingen binnen de technische universiteiten en hogescholen
  • Een actueel beeld van relevante onderzoeksvragen als leidraad voor nieuwe projecten en programma’s
  • Effectievere verbindingen tussen praktijkgericht onderzoek en academisch onderzoek
  • Meer Kennisoverdracht vanuit praktijkgericht onderzoek en academisch onderzoek
  • Gerichte cofinanciering vanuit de sector van publieke onderzoeksprogramma’s